Místní památky

Mariánské sousoší
Socha Panny Marie pochází z roku 1786. Sochy čtyř světců jsou dodatečně zhotoveny.

Hřbitovní kostel blahoslavené Panny Marie Sedmibolestné
Postaven v roce 1786 na místě, kde dříve bývala kaplička P. Marie, která pocházela z roku 1682. Proto dodnes všechny názvy k ní se vztahující toto slovo obsahují. V období let, kdy v Čechách zuřil mor a hřbitov u hlavního kostela nestačil, byli lidé pochováni právě u této kaple. V době napoleonských válek kostel P. Marie Sedmibolestné úplně zpustl a sloužil dokonce jako magazin pro oves a mouku. Teprve roku 1815 byl kostel zejména zásluhou manželů Harrerových znovu upraven a oplocen. V roce 1878 byl hřbitov dále rozšířen a zhotovena nová železná vrata. Lípy u hřbitovních vrat byly vysazeny v roce 1815.

Tvrz zvaná "Hrad"
V roce 1463 dal císař Zikmund Týnec nad Labem Vaňkovi z Miletínka. Soudí se, že právě on postavil, neboli vyzdvihl v Týnci nad Labem tvrz, proto bývá později v listinách nazýván Vaněk Vyzdvihovač. O této tvrzi hovoří Franz Alexander Heber ve svých "Böhmens Burgen Vestern und Bergschlosser" (Prag 1848 6díl str. 253-254). Tvrz popisuje i Augustin Sedláček ve svých "Hradech, zámcích a tvrzích království Českého".

Radnice
Základní kámen k této budově byl položen 22.dubna 1782. Postavena byla na pozemku patřícímu k čp. 74 (lékárně), jehož majitelem byl pan Marek. 17.března téhož roku uzavřel magistrát JMC. královského komorního městečka Tejnice nad Labem smlouvu se stavitelem a primátorem heřmanoměsteckým panem Františkem Jedličkou o provedení zednických prací při výstavbě radnice a smlouvu podobnou o dodávce prací tesařských s tesařským mistrem Martinem Vavřinou z Řečan. Základní kámen k radnici položil primátor Jakub Housa. Peníze pro stavbu potřebné byly získány odprodejem obecního mlýna. Stavba radnice byla dokončena 5.listopadu 1782. Původně v prvém poschodí byly pouze dvě místnosti ze strany jižní, krytá pavlač a budova překryta mansardovou dvojitou francouzskou střechou. Do báně pod orla byl vložen následující zápis:
"A tak s pomocí Boží jest dostavěný a pod ochranu Nejsvětější rodičky Boží Panny Marie a svatého Floriána odevzdaný nejenom tento dům radní, ale celé městečko a všechno co v něm obyvatelstvo, by na přímluvu jmenovaných a jiných svatých milých Božích, vás všechny opatroval a vám štěstí, svornost a lásku sousedskou dal, abyste vy na nás předky vaše motlitbou pamatovali a spravedlivě se v tom domě i jinde řídili vám vinšujeme a ostáváme vždycky vaší přátelé.Kterýžto nápis dne 5.novembris běžícího 1782 roku do této věže pro budoucí památku jest vložen."
 
Lokalita Kolo
Lokalita Kolo se nalézá asi jeden kilometr východně od Týnce nad Labem. Sondy tu prokázaly nálezy mladolaténského a halštadského období. V této lokalitě provedl sondáž v roce 1936 již Dvořák. Po II. světové válce se k bádání vrátili zejména východočeští autoři Filip (1948). Rybová (1967 - 68), Jansová (1965 a 1978) a v dalších letech pražští a kolínští historici Hrala (1974) a Sedláček (1978). Bádání je popsáno v Praehistorica VII. Universita Karlova Praha 1981 str. 173 - 178. Keramické nálezy neposkytují zatím ucelený obraz. Byly objeveny kůlové jámy ve vrstevnici 220 metrů nad mořem, dále mladolaténský dům (nelze přesně určit) půdorysu 8x6,5 metrů orientace SSV - JJZ a opevnění zhotovené z hradebního lomového kamene odpovídající časně laténské době "Na Závisti."
 
Hřbitovní kostel blahoslavené Panny Marie Sedmibolestné
 Postaven v roce 1786 na místě, kde dříve bývala kaplička P. Marie, která pocházela z roku 1682. Proto dodnes všechny názvy k ní se vztahující toto slovo obsahují. V období let, kdy v čechách zuřil mor a hřbitov u hlavního kostela nestačil, byli lidé pochováni právě u této kaple. V době napoleonských válek kostel P. Marie Sedmibolestné úplně zpustl a sloužil dokonce jako magazin pro oves a mouku. Teprve roku 1815 byl kostel zejména zásluhou manželů Harrerových znovu upraven a oplocen. V roce 1878 byl hřbitov dále rozšířen a zhotovena nová železná vrata. Lípy u hřbitovních vrat byly vysazeny v roce 1815.

Mariánské sousoší
Socha Panny Marie pochází z roku 1786. Sochy čtyř světců jsou dodatečně zhotoveny. 
 

 

Nejbližší události
Blížící se události na jednom místě!
Aktuálně nejsou naplánovány žádné události.